ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน ประกาศเมื่อ สมัครงาน
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) 21 ต.ค. 2559 สมัครงาน
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนปฏิบัติการเทคโนโลยี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) 20 มี.ค 2560 สมัครงาน
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) 15 พ.ค. 2560 สมัครงาน
4. ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ ( 1 อัตรา) 13 มิ.ย 2560 สมัครงาน
5. เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ ส่วนงบประมาณการรัฐ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) 3 เม.ย 2560 สมัครงาน
6. เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการประกันสินเชื่อ ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ ( 1 อัตรา) 20 ก.พ. 2560 สมัครงาน
7. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายค่าประกันชดเชย ( 1 อัตรา) 28 เม.ย 2560 สมัครงาน
8. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ( 1 อัตรา) 9 มิ.ย 2560 สมัครงาน
9. พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 3 อัตรา) 12 ก.ค. 2559 สมัครงาน
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD