ผู้ประกอบการทั่วไป

ผู้ที่ประกอบกิจการครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การค้า การบริการ รับจ้าง ฯลฯ ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) ทั้งในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อที่ บสย. ออกมาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงิน ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อจำนวนมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป ที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

รวมไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

 • อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี
 • เป็น SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้
 • เป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เป็น SMEs ที่มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในรอบปีปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า

หมายเหตุ : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภงด.90/91, ภงด.94  ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภงด.50, ภงด.51 ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 เป็นต้น 

สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD