โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยระยะที่ 2

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ระยะที่ 2


ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ให้ได้รับสินเชื่อจำนวนมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1

วงเงินโครงการเต็มแล้ว 
ติดตามโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยโครงการต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย


ผู้ประกอบการรายย่อย ค้าขาย ผลิต หรือบริการรับจ้าง อาทิ พ่อค้า แม่ค้าตามตลาดย่านการค้าต่างๆ ที่มีกิจการเป็นหลักแหล่ง เป็นร้านค้า ห้องเช่า แผงลอย หรือหาบเร่ ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 13,500 ล้านบาท

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย (รวมทุกสถาบันการเงิน) ภายใต้โครงการนี้

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


ร้อยละ 1-3 ต่อปีของวงเงินค้ำประกัน ตลอดอายุการค้ำประกันโครงการ โดยธนาคารเป็นผู้พิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกรัฐบาลเป็นผู้รับภาระแทน SMEs

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็น SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการที่ชัดเจนและมีเอกสารหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบธุรกิจจริง
 • เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับผู้ให้กู้
 • เป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดระยะเวลารับคำขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือวงเงินค้ำประกันครบ 13,500 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD