สัมมนา "รอบรู้วิธีบริหารบัญชีและวางแผนการเงิน"


สัมมนา สัมมนา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อมุ่งสู่ AEC หนึ่งในโครงการพี่ช่วยน้อง "BIG BROTHER 50" ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงการสานพลังประชารัฐ โดยความร่วมมือระหว่าง สสว. หอการค้าไทย และ 14 องค์กร เพื่อช่วยให้ SMEs มีธุรกิจที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยื่น โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในทุกๆ ด้านให้กับผู้ประกอบการ SMEs เช่น การผลิต การตลาด การบัญชี และการบริหารจัดการ รวมถึงการหาแหล่งเงินทุน โดย บสย. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมไทยพาณิชย์ 1 อาคาร SCB สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD