แบบฟอร์มคำขอ

แบบฟอร์ม KYC/CDD

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS 6) ปรับปรุงใหม่

แบบฟอร์มคำขอค้ำประกันสินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ระยะที่ 2

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้กู้

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่ และนวัตกรรม

สถาบันการเงิน

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

หนังสือรับรอง

การฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่
ธุรกิจที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี
รายชื่อหน่วยงานอื่นที่ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจที่ บสย. เห็นชอบ

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบฟอร์มคำขอค้ำประกันสินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ธพว.

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติปี 2560 ธพว.

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ขอพักชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุการค้ำประกัน (เป็นระยะเวลา 6 เดือน)

แบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุการค้ำประกัน (เป็นระยะเวลา 6 เดือน) มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในปี 2560
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความเสียหาย และ/หรือ ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในปี 2560

แบบฟอร์มแจ้งการขอคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

แบบฟอร์มแจ้งการขอคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

รับเงินค่าประกันชดเชย

โครงการ PGS

แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 2 แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 2 แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 2 แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 3 แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 3 แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 3 แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 4 แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 4 แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 4 แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) รอบที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) รอบที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Flood 2011 ระยะที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Flood 2011 ระยะที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 55
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 56
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 57
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 58
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 55
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 56
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 57
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 58
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Policy Loan
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TMB 3,000 ล้าน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน รอบที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน รอบที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก (ออมสิน)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขายตรง
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS สินเชื่อไอแบงก์ บิ๊กไฟว์
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี (IBANK)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 12 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่มปี 54
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 6
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 6 (ปรับปรุงใหม่)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม
แบบคำขอรับเงินโครงการ PGS BI SCBT Y2014
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS BI SCBT
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงินระยะที่ 4 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบกำหนดอายุการค้ำประกันในปี 2559 ถึงปี 2562
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อรองรับ SMEs ที่ครบกำหนดอายุการค้ำประกันในปี 2560 ถึงปี 2563

โครงการ NON PGS

แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการความร่วมมือ MOU จ่ายเมื่อฟ้อง
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (Fast Track)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (ครัวไทยสู่โลก)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (ธุรกิจท่องเที่ยว)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (แม่บท)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (หนี้สินภาคประชาชน)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด (SMEs NPL)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด (เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่าย)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินเสร็จสิ้น
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อฟ้อง
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD