บสย. รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)


นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) จากนางสาวผาคำ แถมโฮง Client Manager บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด ผู้ตรวจประเมินภายนอก และนางสาวอธิตานันท์ อภิธนทวีพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (AIIT) เนื่องในโอกาสที่ บสย. ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งสถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป ณ บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD