การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
28 ส.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
28 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสื่อวิทยุสถานีวิทยุ อสมท. ภูมิภาค 53 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
21 ส.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 21 - 28 ส.ค. 2561
23 ส.ค. 2561 23 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561
- 30 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 17 - 24 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561 21 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561
- -
15 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศราคากลาง - - - - - -
15 ส.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศร่าง TOR - - - - - -
14 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล Symantec Backup Exec โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
10 ส.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (ERP) ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD