เรื่องน่ารู้ SME

แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2564)


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้กำหนดนโยบายด้านการชำระเงิน ได้ผลักดันให้ระบบการชำระเงินของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการผ่านแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินที่มีการจัดทำมาแล้ว 3 ฉบับ เพื่อให้การพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศในระยะต่อไปมีความต่อเนื่อง จากแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับก่อนหน้า และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่สำคัญ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan1 รวมถึงเพื่อให้ระบบการชำระเงินของไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐานสากล และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ประเทศไทย ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ธปท. จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาระบบการชำระเงินของไทยระหว่างปี 2562 – 2564 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD