เอกสารเกี่ยวกับรายได้

  • หลักฐานการรับเงิน
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • สำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี