ขั้นตอนการใช้บริการ บสย.

ผู้ประกอบการ SMEs ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร เอกสารที่ต้องจัดเตรียมโดยทั่วไป ประกอบด้วย

ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และยื่นคำขอค้ำประกันสินเชื่อมายัง บสย.

เมื่อผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละธนาคาร และเมื่อธนาคารพิจารณาแล้วเสร็จ ธนาคารจะยื่นคำขอให้ บสย. ค้ำประกัน

บสย.พิจารณาคำขอค้ำประกันสินเชื่อ และส่งหนังสือค้ำประกันให้ธนาคาร

เมื่อธนาคารยื่นคำขอให้ บสย. ค้ำประกันแล้ว บสย. จะพิจารณาการค้ำประกันตามเกณฑ์ของแต่ละประเภทโครงการ และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ บสย. จะนำส่งหนังสือค้ำประกันให้กับธนาคาร

ธนาคารปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs

เมื่อธนาคารได้รับหนังสือค้ำประกันจาก บสย. ธนาคารก็จะให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD