นริศ ชัยสูตร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
    ประธานวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

ประสิทธิ์ วสุภัทร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พนอศรี ถาวรเศรษฐ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
    กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิบปิ้ง จำกัด

ปริศนา ประหารข้าศึก

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน และบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก  
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรรมการ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำกัด    

อัญชลี เต็งประทีป

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
  Diploma in Development Management, University of Birmingham, United Kingdom ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
  รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้ากองตรวจราชการ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง
    กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    กรรมการ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อิสต์ เอเชีย จำกัด
    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปริญญาโท MBA, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง) กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
    ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
    ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
    ผู้อำนวยการ ธนาคารไทยธนาคาร

สุมาลี สุขสว่าง

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกล่ม กลุ่มเครือข่าย ภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

มนตรี ฐิรโฆไท

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการบริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสถาบันสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นิธิศ มนุญพร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ( บสย. ) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย
  ปริญญาตรีด้านบัญชี สาขาทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
    ผู้อำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์
    กรรมการและผู้จัดการทั่วไปของ บสย.
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด

ศิษฏ์ วงศาริยะ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง    

วิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน    

ปราณี วงศ์อำนวยกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    

วิเชษฐ วรกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ปริญญาโท MBA (Finance), University of Akron, Ohio, USA รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (13 มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการบริหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd. (2553 – 2554)
    รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (2537 – 2552)
    ผู้จัดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd. (2535 – 2537)
    ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) (2534 – 2535)

กนกนนท์ วงศ์มณฑา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ    

นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป (1 ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน)
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (1 ธันวาคม 2555 - 18 เมษายน 2556)
    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (23 มกราคม 2541 - 30 พฤศจิกายน 2555)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร (31 ตุลาคม 2551 – 21 เมษายน 2553)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร (13 มกราคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2553)

จตุฤทธิ์ จันทรกานต์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน ปริญญาโท MBA (Strategic Management), Cleveland State University, Ohio, USA รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน (2 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน)
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่าย Unsecured Lending Products & Payments ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (พฤษภาคม 2551 – มิถุนายน 2557)
    รองผู้อำนวยการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (กุมภาพันธ์ 2549 – เมษายน 2551)
    ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2542 – ตุลาคม 2548)
    พัฒนาธุรกิจ บริษัท บีพีซี กรุ๊ป จำกัด (ตุลาคม 2536 – สิงหาคม 2539)

ชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ    

ญาณี รวมรักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ    

ประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา    

วีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายค่าประกันชดเชย    

อนุสรณ์ เอมกมล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน    

พิทยา ปริวัฒนศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    

ศิริพงษ์ แผนสนิท

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการหนี้    

ดุสิดา ทัพวงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร    

อิศราพร อรุณประเสริฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    

ผกามาศ สัจจพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน    

พงษ์ทิพย์ เทศะภู

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ    

เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์    

คมสัน วัฒนวนาพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์    

เฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายค่าประกันชดเชย    

ธนภร ประกายเกียรติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    

วลัยลักษณ์ จิตรประวัติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ    

ชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน    

TCG Act

Small Business Credit Guarantee Corporation ACT (No.2) B.E. 2560

Small Business Credit Guarantee Corporation ACT B.E. 2534 (1991)

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. Given on the 29th day of DECEMBER, B.E. 2534; Being the 46th Year of the Present Reign.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: Whereas it is expedient to have a law on Small Business Credit Guarantee Corporation; Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National Legislative Assembly, as follows.

Section 1 This Act is called the “Small Business Credit Guarantee Corporation Act B.E. 2534”

Section 2 This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.**

Section 3 In this Act:
“Corporation” means the Small Business Credit Guarantee Corporation
“Board of Directors” means the Board of Directors of Small Business Credit Guarantee Corporation
“Small industries” means industry, handicraft, or other business prescribed by the Board of Directors in the manner of privately owned small business and having fixed assets value as prescribed in the Ministerial Regulation
“Securities” means

 1. treasury bills;
 2. bonds;
 3. bills;
 4. shares or certificates representing the rights to purchase shares;
 5. debentures or convertible bond;
 6. instruments or certificates representing the rights to the asset of investment plans or warrants representing the rights to purchase instruments or certificates representing the rights to the asset of investment plans;
 7. instruments or warrants or certificates representing the rights as prescribed by Minister in the Government Gazette

“financial institution” means

 1. a commercial bank in accordance with the law governing commercial banking;
 2. a finance company, a securities company, and a credit foncier company in accordance with the law governing the conducting of business of finance, securities and credit foncier;
 3. any other financial institution as determined by the Board of Directors, with the approval of the Minister and published in the Government Gazett

“Capital Fund” means paid up capital included share premium-, statutory reserve, reserves appropriated from net profits and net profits after appropriation
“Shareholders” means shareholder of Small Business Credit Guarantee Corporation
“Underwriting” means purchase or to purchase of all or part of newly issued securities from issuer for underwriting to the public
“Minister” means the Minister having charge and control of the execution of this Act

Section 4 The Minister of Finance shall be in charge and control of this Act and shall have the power to issue Ministerial Regulations and Notifications for the execution of this Act Such Ministerial Regulations and Notifications shall come into force upon their publication in the Government Gazette

CHAPTER 1 Establishment

Section 5 A corporation shall be established and called the “Small Business Credit Guarantee Corporation” and shall be a juristic person Corporation’s head office shall be located in Bangkok and its branch office may be located anywhere in the Kingdom provided, however, that the establishment of such branch office must be approved by the Minister in advance.

Section 6 The liabilities of a shareholder shall be limited to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them

Section 7 The Corporation’s capital share shall be four thousand million shares valued at one hundred baht per share. The total capital is four hundred million bahtCapital of the Corporation may be increased by issuing new shares upon special resolution but may not be reduced In the initial period, The Ministry of finance shall be holding shares as specified in first paragraph not less than twenty five percent, however, within three years as from the date this act come into force the shares held by state enterprise under the law on budgetary procedure or held by juristic person established by specific law shall be counted to the amount of share held by The Ministry of finance which in total shall not less than twenty five percent

Section 8 The Corporation may offer for the subscription of the shares as specified in Section 7 to the public or any person as determined by The Corporation in accordance with the period of time, procedures, and volume set out by The Corporation and The Corporation shall issue such offering share.

Section 9 When the subscription of shares as specified in Section 7 undertaken by subscribers not less than two million shares and the payments therefore had been fully made. The Board of Directors appointed by the Minister under Section 15 must without delay hold the meeting of shareholders for transact business as prescribed in this Act and for other necessary business

Section 10 After The Corporation has subscribers and The Board of Directors shall be elected by the meeting of shareholders under the provisions of this Act. The provisions of Company in the Civil and Commercial Code shall apply mutatis mutandis as not contrary to or inconsistent with this Act The partnerships and company registrar shall treat The Corporation in the same manner as limited company

CHAPTER 2 Objectives

Section 11 The Corporation shall have objectives as follows:

 1. to assist small industries in obtaining a greater amount of credit from financial institution
 2. strengthening of credit worthiness of the financial institution which provide credit to small industries
 3. to accelerate the credit expansion to small industries throughout the country
 4. to assist small industrial development for archieving targets of National Economic and Social development plan

Section 12 Within the scope of the Corporation’s objectives under section 11, the Corporation shall have the power to undertake various types of business. Such power shall include

 1. provide credit guarantee for small industries
 2. underwriting
 3. to acquire new capital by selling the asset coming from investment
 4. make domestic or foreign borrowings for the business of the The Corporation
 5. invest the The Corporation’s surplus cash to buy secured securities
 6. acquire, own, rent or lease, mortgage or accept mortgage, pledge or accept pledge, and sale or dispose by any other means immovable and movable property or securities
 7. open deposit accounts with bank
 8. acquiring of concession, right or any privilege which assist to fulfill the objective of Corporation
 9. give recommendation on the matter of administration, management and technical to small industries and assist small industries so as to obtain administration, management and technical services
 10. drawn, accept, or indorse a bill or payment of a bill which is beneficial to the Corporation
 11. provide suitable welfare to present and retiring employees including their families
 12. performing any other acts relating to or in connection with the management for the success in connection with the objectives of Corporation

Section 13 The Corporation is prohibited to investing in any business in which its Director is a partner, director, shareholder or interest person, whether directly or indirectly

Section 14 The Corporation shall not purchase or permanently hold immovable property except

 1. for use as premise for the business or for employees of Corporation
 2. such property is acquired by the performance of obligation, guarantee or purchase of an immovable property mortgaged to the Corporation at auction conducted pursuant to an order of a court or an official receiver

All immovable property which belong to the Corporation under (2) must be disposed within five year as from the date of passing of ownership of such immovable properties to the Corporation except where an approval of the Minister to extend period of time or to use such property for the purpose as prescribed in (1) has been given

CHAPTER 3 Management

Section 15 At the initial period, the Minister shall appoint The Board of Directors comprising four members, having duty to issue the Corporation’s Article of Association which contains business operations as not prescribed in this Act, and issue prospectus for shares offering, and carries on business as if the promoter of a company The provision under Section 18 (4) and Section 19 (1) shall not be enforced to the appointed director under first paragraph The regulation under first paragraph must be approved by the meeting of shareholders and The Corporation may amend the regulation when the meeting of shareholders has been passed a resolution by not less than three-fourths of the total amount of shares sold

Section 16 In the meeting of shareholders under Section 9, another two Directors shall be elected and added to the number of directors under Section 15 which shall be in total of six persons and when the meeting of shareholders deems appropriate, the additional Director may be elected in the number of not exceed two persons

Section 17 At the end of each accounting year, the director under Section 15 and the director under Section 16 shall be vacating office by drawing lots and the meeting of shareholders shall be elect director in their place At the end of fourth accounting year and every subsequent accounting year-end the whole Board of Directors shall be vacates office and the meeting of shareholders shall elect a new Board of Directors. The Board of Directors shall remain in office to conduct the business of the Corporation for the time being, as necessary, until the new Board of Directors takes office. The election of director under first or second paragraph shall be in accordance with the procedures stipulated in the regulation of the Corporation A director who vacates office at the end of term may be re-elected

Section 18 In addition to vacating office at the end of term under Section 17, a director shall vacates office upon:

 1. death;
 2. resignation;
 3. being disqualified or being prohibited under section 19;
 4. removal via shareholders meeting

In the case where a director vacates office under first paragraph, it shall be elect a person who has the qualifications and not be prohibited in their place

Section 19 The person qualified for directorship shall have qualifications as in (1) and not be prohibited as in (2), (3) and (4) below:

 1. being a shareholder of the Corporation having at least one hundred shares or a representative of a limited company or partnership which is a juristic person having at least one hundred shares;
 2. being or having been a bankrupt;
 3. being an incompetent person or a quasi-incompetent person;
 4. having been imprisoned by the court final judgment for the offense relating to the asset fraud

Section 20 Upon the Government still lending money to the Corporation or Guaranteed by the Government under section 26 which has not yet been expired, The Minister shall appoint an appropriate person be an additional Director from the number of directors under Section 15 and Section 16 and The Minister shall have the power to remove and appoint other person in their place
Director appointed by Minister under first paragraph shall serve for a term of two year
Director vacated under paragraph two may be re-appointed, but not more than two consecutive terms
The provision of Section 15 paragraph two shall apply mutatis mutandis

Section 21 The Board of Directors shall have the power and duty of general supervision and control of the operations and administration of the affairs and business of the Corporation. It shall have the power to do all the acts which may be done by the Corporation. Such power shall include

 1. utilization of the funds of the Corporation for any expenditure incurred in th e management of the affairs and the transaction of business in accordance with its objects, as well as the payment of remuneration to its directors and employees.
 2. ensuring that every application for credit guarantee submitted by a small industrial enterprise is examined and considered only on its technical, financial and economic merits, and the relevant government policy, irrespective of all other considerations.
 3. Upon the Government still lending money to the Corporation or Guaranteed by the Government under section 26 which has not yet been expired, The policy of the Corporation must be approved by the Minister

Section 22 The Board of Directors is authorized to appoint an Executive Committee which will consist of at least three but not more than five directors as members of the Executive Committee and will have the power and duty determined by The Board of Directors. Such delegation of power and duty shall not interfere with the General Manager’s authority as prescribed under Section 23

Section ๒๓ The Board of Directors has authority to appoint a person with Thai nationality and not prohibited under Section 19 (2) (3) (4) to be a General Manager The General Manager shall execute the tasks of the Corporation in accordance with policies laid down by the Board of Directors, and shall be in charge of all employee of the Corporation The General Manager shall be ex Officio Director

Section 24 Upon the Government still lending money to the Corporation or Guaranteed by the Government under section 26 which has not yet been expired, the appointment of the General Manager must be approved by the Minister

Section 25 In carrying on any businesses of the Corporation with the third Party, the General Manager shall be the Corporation’s representative. The General Manager may appoint any person to do any specific act

CHAPTER 4 Guarantee Loans

Section 26 Where the Corporation requests the Government to guarantee loans which the Corporation will borrow from foreign or domestic source, the Government shall have the authority to guarantee such loans but the amount of loans which will be guaranteed when combined with the remaining outstanding loans already guaranteed by the Government after calculation into thai currency must not exceed 12 times the Corporation’s Capital Fund regardless of the law by virtue of which such guarantee were issued
In calculation of the Thai currency equivalent to determine the foreign currency of the total amount of loans under first paragraph, the daily average of the currency exchange rate fixed by the exchange equalization fund as at the execution date of the contract shall be used.

Transitory Provision

Section 27 The Industrial Finance Corporation of Thailand which operates Small Industry Credit Guarantee Fund shall transfer all business, assets, rights, debts and liabilities of the Fund to the Corporation within 180 days from the effective date of this Act
The IFCT assets when set-off against transferred debts as prescribed in first paragraph shall be taken to buy the shares of the Corporation on behalf of the Fund’s members in proportion of capital fund invested by each member.

Countersigned by:
Pao Sarasin
Deputy Prime Minister