โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม”


โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม”
ในปี 2557 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม”  ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรม “โรงเรียนบ้านจับไม้” ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย และ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนสร้างสุข “บ้านเกาะทัง” ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นต้นแบบ “แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม” เพื่อขับเคลื่อนขยายเครือข่ายด้านคุณธรรมความดีสู่โรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่ ซึ่งชุมชนในพื้นที่จะได้รับการบ่มเพาะพฤติกรรมด้านคุณธรรมความดีนำสู่การปฎิบัติจริง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดีขึ้น จากการสนับสนุนด้านการพัฒนาสื่อเพื่อฐานการเรียนรู้ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงคุณธรรม การปรับปรุงสถานที่ที่ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เป็นต้น
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD