โครงการอบรมหลักสูตร นักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1 – SEED รุ่นที่ 1


โครงการอบรมหลักสูตร นักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1 – SEED รุ่นที่ 1 โครงการอบรมหลักสูตร นักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1 – SEED รุ่นที่ 1
โครงการอบรมหลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1 – SEED รุ่นที่ 1” เป็นหนึ่งในโครงการที่ บสย. ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังผู้ประกอบการ SMEs โดยในปี 2557 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ หอการค้าไทย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคธุรกิจ) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “นักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง รุ่นที่ 1 – SEED รุ่นที่ 1” เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น “ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัด” หรือ Young Entrepreneur Chamber of Commerce - YEC จำนวน 63 คนทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการบริหารองค์กรธุรกิจ

มุ่งเน้นการวางความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในองค์กร พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำการบริหารจัดการสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รอบรู้สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหา พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำพาองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลสำเร็จเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดการอบรมติวเข้ม 5 วัน 5 คืน เติมเต็มองค์ความรู้จากนักธุรกิจชั้นนำและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจแบบพอเพียง พร้อมการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบในการประยุกต์ใช้การบริหารธุรกิจแบบพอเพียง ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น บูติก โฮเต็ล เยาวราช กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD