โครงการ "คืนรอยยิ้ม" ระยะที่ 3


โครงการ โครงการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม "บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข" ภายใต้โครงการ “คืนรอยยิ้ม ระยะที่ 3”  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมของ บสย. โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและชุมชน สู่วิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รูปแบบของกิจกรรม จะเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ เยาวชน ในเรื่องพื้นฐานทางการเงินเพื่อการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการออม โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ได้แก่  
 • 28 พฤศจิกายน ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ICT) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • 29 พฤศจิกายน บสย. ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพิจิตร ณ โรงแรมโอฆะนคร อ.เมือง จ.พิจิตร
 • 1 ธันวาคม บสย. ร่วมกับ คบจ. นครราชสีมา ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • 2 ธันวาคม บสย. ร่วมกับ คบจ. อุบลราชธานี ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สำหรับกิจกรรม "บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข" มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ บสย. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD