บสย. มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2559 “ขิงทองไทย”


บสย. มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2559 “ขิงทองไทย” บสย. มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2559 “ขิงทองไทย”
นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี 2559” แก่นางสมนึก พุ่มลอยฟ้า กรรมการ บริษัท ขิงทองไทย จำกัด ภายใต้โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2559 ซึ่งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมจนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ บริษัท ขิงทองไทย จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD