บสย. มอบโล่ “รางวัลสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” แก่ บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010)


บสย. มอบโล่ “รางวัลสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” แก่ บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010) บสย. มอบโล่ “รางวัลสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” แก่ บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010)
นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริหารสำนักงานสาขาอุดรธานี บสย. ได้รับมอบหมายจาก นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลสุดยอดผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559” แก่ ผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. นายชัยพร พัฒนจักร กรรมการและผู้จัดการ บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010) จำกัดภายใต้โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2559 ของ บสย. ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นลูกค้า บสย. เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมจนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ บริษัท ยิ้มละไม ไหมขัดฟัน (2010) จำกัด จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD