บสย. จัดกิจกรรม CSR “มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์


บสย. จัดกิจกรรม CSR “มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ บสย. จัดกิจกรรม CSR “มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์
นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข" ภายใต้โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. (CSR) จัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวม 6 ครั้งตลอดปีนี้ เริ่มที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคลังจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ ให้การต้อนรับผู้ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ช้างเผือก อาคารคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และคลังจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นางสุภมาส  ประภัสชัย คลังจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง บุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD