บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ”  ผ่านกิจกรรม "สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” โดยร่วมกับ คบจ. จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้นำชุมชน เสริมสร้างการเตรียมเงินทุนให้พร้อม เตรียมเงินออมให้พอ ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบกิจกรรม กระจายตามฐานต่างๆ อาทิ การเตรียมความพร้อม ฐานเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD