บสย. ผนึก คลัง จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


บสย. ผนึก คลัง จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บสย. ผนึก คลัง จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม "สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข" ภายใต้โครงการ “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ” โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. (CSR) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยมีนายเอกพร นิโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขาสงขลา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายโสภณ พรหมแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล ร่วมเปิดงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้นำชุมชน เสริมสร้างการเตรียมเงินทุน และเงินออม สู่วิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมตาขุนพล เทศบาลตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD