บสย. ร่วมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์-โรงเรียนวัดล้านตอง เชียงใหม่ ในโครงการ CSR ปี 2560


บสย. ร่วมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์-โรงเรียนวัดล้านตอง เชียงใหม่ ในโครงการ CSR ปี 2560 บสย. ร่วมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์-โรงเรียนวัดล้านตอง เชียงใหม่ ในโครงการ CSR ปี 2560

นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานสาขาเชียงใหม่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมงานสำนักงานสาขาพิษณุโลก เป็นผู้แทน บสย. มอบเงินสนับสนุน “การปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ในโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนวัดล้านตอง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่” ภายใต้โครงการ CSR การบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ปี 2560 ของ บสย. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่ บสย. มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560 ของ บสย. โดยมี นายชูศักดิ์ เนียมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล้านตอง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนวัดล้านตองได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการ Startup Club ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ณ บสย. สำนักงานสาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD