บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฏาคม 2560 บสย. ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ”  ผ่านกิจกรรม "สืบสานปณิธานแห่งความพอเพียง มีทุนพร้อม มีออมพอ ชีวิตมีสุข” โดยวันที่ 4 ก.ค. บสย. ได้ร่วมกับ คบจ. จังหวัดเชียงใหม่

และในวันที่ 5 ก.ค. บสย. ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้นำชุมชน เสริมสร้างการเตรียมเงินทุนให้พร้อม เตรียมเงินออมให้พอ ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบกิจกรรม กระจายตามฐานต่างๆ 5 ฐาน เช่น การเตรียมความพร้อม ฐานเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ฐานการออม ฐานส่งเสริมความรู้ โดยเชิญผู้ประกอบธุรกิจ ผู้นำชุมชน และให้ SMEs ที่เป็นลูกค้า บสย. เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว   

การดำเนินงานเพื่อสังคมในรูปแบบการพัฒนาช่วยเหลือสังคมและชุมชนนั้น บสย. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการทางการเงิน การออมเงิน รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นภารกิจที่ บสย. ต้องดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้มีพื้นฐานทางการเงินที่มั่งคงแข็งแรง สามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กิจกรรม CSR ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นใน 6 จังหวัด ซึ่งปีนี้พุ่งเป้าที่จังหวัดที่เป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ และ บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรพันธมิตร ผู้นำชุมชน และ ผู้ประกอบการ SMEs  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย มีผู้ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจจำนวนมากเช่นกัน  โดยครั้งสุดท้ายกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี  
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD