บสย. เร่งเครื่องดันโปรเจค “นอนแบงก์”


บสย. เร่งเครื่องดันโปรเจค “นอนแบงก์” บสย. เร่งเครื่องดันโปรเจค “นอนแบงก์”
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไข พ.ร.บ. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อขยายการค้ำประกันสินเชื่อ ไปยังกลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) ว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้นิติบุคคลที่ให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นสถาบันการเงิน  เนื้อหาเป็นการกำหนดนิยามของนอนแบงก์ที่ บสย. สามารถค้ำประกันได้ ต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด โดยมีธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถือหุ้นเกินกว่า 51%

ประกาศดังกล่าว ถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดในการแก้ไข พ.ร.บ. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้แก้ไข พ.ร.บ. บสย. พ.ศ.2534 โดยเพิ่มบทบาทให้ บสย. สามารถค้ำประกันสินเชื่อจากแหล่งอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสถาบันการเงินประเภทธนาคาร (นอนแบงก์) ตลอดจนการค้ำประกันสินเชื่อประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (ลิสซิ่ง) สินเชื่อเช่าซื้อ (ไฮ-เพอร์เชส) และแฟคตอริ่ง

จากนี้ บสย. จะเร่งประชุมหารือกับบริษัทนอนแบงก์ที่ผ่านคุณสมบัติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งปัจจุบัน บสย. ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเริ่มขยายการค้ำประกันได้ในไตรมาส 1 ของปี 2561

ทั้งนี้ จากการขยายการค้ำประกันของ บสย. ไปยังกลุ่มนอนแบงก์ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็น ผู้ประกอบการ SMEs รายเล็ก รายย่อย จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนประเภทอื่นๆ และช่วยเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งทางการเงินให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD