บสย. นครราชสีมา ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์ปฏิรูป อุตสาหกรรม


บสย. นครราชสีมา ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์ปฏิรูป อุตสาหกรรม บสย. นครราชสีมา ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการศูนย์ปฏิรูป อุตสาหกรรม
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขานครราชสีมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมประชุม และลงนามร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และ Start-up ยกระดับศักยภาพและพัฒนาสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD