บสย. นครราชสีมา ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการ ก.คลัง


บสย. นครราชสีมา ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการ ก.คลัง บสย. นครราชสีมา ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการ ก.คลัง
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานสาขานครราชสีมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประชุมร่วมกับนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD