บสย. ผนึก กนอ. เติมความรู้ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” เสริมแกร่ง 3 กลุ่ม วัยแรงงาน ใกล้เกษียณ ผู้สูงอายุ


บสย. ผนึก กนอ. เติมความรู้ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” เสริมแกร่ง 3 กลุ่ม วัยแรงงาน ใกล้เกษียณ ผู้สูงอายุ บสย. ผนึก กนอ. เติมความรู้ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” เสริมแกร่ง 3 กลุ่ม วัยแรงงาน ใกล้เกษียณ ผู้สูงอายุ
15 มีนาคม 2562

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วย 16 ภาคีความร่วมมือหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคม เอกชน และสถาบันการศึกษา ในโครงการ “สานฝัน ปั้นอาชีพ” ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ CSR เสริมแกร่งชุมชน รอบนิคมฯ  เพื่อร่วมกันเสริมสร้างทักษะเพิ่มองค์ความรู้ให้กับชุมชนรอบ กนอ.

สำหรับกรอบความร่วมมือของ บสย. จะมุ่งเน้น 3 กลุ่มสำคัญ คือ กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มวัยแรงงานใกล้เกษียณ กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านการเงิน ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอ ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

ทั้งนี้ กนอ.จะนำร่อง 10 นิคมฯ ประกอบด้วย นิคมฯ บางชัน กรุงเทพฯ นิคมฯ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ นิคมฯ บางปู  จ สมุทรปราการ นิคมฯ บางพลี จ.สมุทรปราการ นิคมฯ บ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมฯ บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  นิคมฯ สหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมฯ สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นิคมฯสินสาคร จ.สมุทรสาคร และนิคมฯ อมตะซิตี้ (ชลบุรี)  โดยมี 16 ภาคีเครือข่าย จะร่วมกันเติมความรู้ และ เงินทุน โดย กนอ. สมาคมเพื่อนชุมชน และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)  ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และ สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน ให้กับวิสาหกิจชุมชน โดยมี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นพี่เลี้ยงทางการเงิน
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD