การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
31 มี.ค 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
31 มี.ค 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความต้องการของ SMEs แบบแยกเป็นรายกลุ่ม (Segmentation and Journey) และแบบจำลองธุรกิจใหม่ของ บสย. (New business Model) ประกาศราคากลาง - - - - - -
31 มี.ค 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความต้องการของ SMEs แบบแยกเป็นรายกลุ่ม (Segmentation and Journey) และแบบจำลองธุรกิจใหม่ของ บสย. (New business Model) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
26 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 4 อื่นๆ - - - - - -
26 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 2) อื่นๆ - - - - - -
26 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 26 มี.ค - 2 เม.ย 2563
30 มี.ค 2563 30 มี.ค 2563 3 เม.ย 2563
- 7 เม.ย 2563
20 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 20 - 27 มี.ค 2563
24 มี.ค 2563 24 มี.ค 2563 30 มี.ค 2563
- 31 มี.ค 2563
19 มี.ค 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD