การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
13 พ.ค. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างพัฒนาระบบ e – Dataset Reporting ประกาศร่าง TOR - - - - - -
7 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 พ.ค. 2562 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสหกรรมขนาดย่อม ประกาศร่าง TOR - - - - - -
3 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
2 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
26 เม.ย 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
26 เม.ย 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 26 เม.ย - 3 พ.ค. 2562
30 เม.ย 2562 30 เม.ย 2562 7 พ.ค. 2562
- 8 พ.ค. 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD