การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
8 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 ก.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
5 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 ก.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรเช่าเครือข่ายโทรคมนาคม (Leased Line) สำหรับสำนักงานเขตและสำนักงานใหญ่ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 3 - 10 ก.ค. 2562
5 ก.ค. 2562 5 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562
- 12 ก.ค. 2562
26 มิ.ย 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการวงจรเช่าเครือข่ายโทรคมนาคม (Leased Line) สำหรับสำนักงานเขตและสำนักงานใหญ่ บสย. ประกาศราคากลาง - - - - - -
26 มิ.ย 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าใช้บริการวงจรเช่าเครือข่ายโทรคมนาคม (Leased Line) สำหรับสำนักงานเขตและสำนักใหญ่ บสย. ประกาศร่าง TOR - - - - - -
24 มิ.ย 2562 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างบริษัทผู้รับฝากทรัพย์สินของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ประกาศร่าง TOR - - - - - -
24 มิ.ย 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการระบบการติดตามหนี้และดำเนินคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 24 มิ.ย - 1 ก.ค. 2562
26 มิ.ย 2562 26 มิ.ย 2562 2 ก.ค. 2562
- 3 ก.ค. 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD