การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
18 มิ.ย 2562 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 4) อื่นๆ - - - - - -
18 มิ.ย 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบ e-Dataset Reporting ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
18 มิ.ย 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำแผนประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18 มิ.ย - 2 ก.ค. 2562
24 มิ.ย 2562 25 มิ.ย 2562 3 ก.ค. 2562
- 4 ก.ค. 2562
18 มิ.ย 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 มิ.ย 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างบริการระบบการติดตามหนี้และดำเนินคดี ประกาศร่าง TOR - - - - - -
17 มิ.ย 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริการระบบการติดตามหนี้และดำเนินคดี ประกาศราคากลาง - - - - - -
11 มิ.ย 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 4 อื่นๆ - - - - - -
11 มิ.ย 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างทำแผนประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD