การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
29 มี.ค 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่ง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
28 มี.ค 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 28 มี.ค - 4 เม.ย 2562
1 เม.ย 2562 1 เม.ย 2562 5 เม.ย 2562
- 9 เม.ย 2562
27 มี.ค 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model) ประกาศราคากลาง - - - - - -
27 มี.ค 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองคะแนนเครดิต (Credit Scoring Model) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
22 มี.ค 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) ประกาศราคากลาง - - - - - -
22 มี.ค 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ (Financial Budgeting) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
20 มี.ค 2562 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 3 อื่นๆ - - - - - -
20 มี.ค 2562 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD