การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
15 มี.ค 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 15 - 31 มี.ค 2562
20 มี.ค 2562 21 มี.ค 2562 1 เม.ย 2562
- 2 เม.ย 2562
15 มี.ค 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 แผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง ปี 2563-2567 แผนปฏิบัติการ แผนการปรับโครงสร้างองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
11 มี.ค 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พรัอมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 11 - 18 มี.ค 2562
13 มี.ค 2562 13 มี.ค 2562 19 มี.ค 2562
- 20 มี.ค 2562
6 มี.ค 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต ประกาศราคากลาง - - - - - -
6 มี.ค 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต ประกาศร่าง TOR - - - - - -
5 มี.ค 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 มี.ค 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
4 มี.ค 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD