การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
24 ก.พ. 2563 สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการข้อมูล(Data Management) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
21 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้พื้นที่ Co-location พร้อมบริการ และ Private Link ประกาศราคากลาง - - - - - -
21 ก.พ. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าใช้พื้นที่ Co-location พร้อมบริการ และ Private Link ประกาศร่าง TOR - - - - - -
18 ก.พ. 2563 สรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 รายงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
18 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 18 - 25 ก.พ. 2563
20 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563
- 28 ก.พ. 2563
14 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -
14 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
12 ก.พ. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจหาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน บสย. ปี 2563 (Satisfaction & Employee Engagement Survey (ESS)) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD