การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
12 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจหาปัจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน บสย. ปี 2563 (Satisfaction & Employee Engagement Survey (ESS)) ประกาศราคากลาง - - - - - -
12 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ประกาศราคากลาง - - - - - -
12 ก.พ. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ประกาศร่าง TOR - - - - - -
6 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศเชื่อมโยงทางการเงิน (Oracle ERP) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ (CGS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
6 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
6 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
4 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1) อื่นๆ - - - - - -
4 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4 - 21 ก.พ. 2563
7 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
- 25 ก.พ. 2563
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD